ប្រកាសស្តីពីការកត់ត្រា កិច្ចសន្យាអាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះម៉ាក និងកិច្ចសន្យាផ្តល់សិទ្ធិប្រកបអាជីវកម្ម

1,000

ប្រកាសនេះចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលេខ ០៣៥ ពណតសបប្រក ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ និងពង្រឹងកិច្ចការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ការផ្ទៃរបច្ចេកវិទ្យា និងជំនាញ ការទាក់ទាញវិនិយោគ ការប្រកបអាជីវកម្ម និងការប្រកួតប្រជែងដោយស្មោះត្រង់ចំពោះទំនិញ និងសេវាកម្មក្រោមកិច្ចសន្យា អាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះម៉ាក និងកិច្ចសន្យាផ្តល់សិទ្ធិអាជីវកម្មនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

Leave A Reply

Your email address will not be published.