កម្មវិធី CIFB ក្រោមប្រធានបទ “អាហារដ្ឋាន ផល្លាផ្សារមាន់អាំង”

965

នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២០ សមាគមម្ចាស់សិទ្ធអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា បានរៀបចំកម្មវិធី CamBFA’s Induction and Franchise Business Dialogue លើកទីមួយក្រោមប្រធានបទ “អាហារដ្ឋាន ផល្លាផ្សារមាន់អាំង” នៅទីតាំងអាហារដ្ឋានផ្ទាល់តែម្តង ដើម្បីធ្វើការណែនាំសមាជិកភាពថ្មី និង ពិភាក្សារពីស្ថានភាព បញ្ហាប្រឈម និងទិសដៅទៅថ្ងៃខាងមុខរបស់អាហារដ្ឋាន ។ កម្មវិធីនេះ មានការចូលរួមពីសំណាក់សមាជិកនានារបស់សមាគម ចូលរួមពិភាក្សា ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុងគោលដៅ ជួយជម្រុញប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់សមាជិកពីលក្ខណៈគ្រួសារ ឲ្យទៅជាស្តង់ដារ និងវិវឌ្ឍន៍បន្តទៅជាអាជីវកម្មបែប ហ្វ្រេនឆាយ ។


On 14 March 2020 Cambodian Business and Franchise Association has conducted its first CamBFA’s Induction and Franchise Business Dialogue program under topic “PHALLA PHSA MAN ANG Restaurant” to induct of new member and discuss an ongoing, issues and the next action plan of the restaurant. In this program has participated by other members of CamBFA aims to develop member from a family base business to a standard business and continue to Franchise business model.

Leave A Reply

Your email address will not be published.