យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពី ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥

540

<<យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពី ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥>> គឺជាសមាសភាគដ៏មានសារៈសំខាន់មួយរបស់ <<យុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែរទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិការ ២០១៨-២០២៥>> ដែលត្រូវបានដក់ឲ្យអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពេញអង្គកាលពីឆ្នាំ២០១៨កន្លងទៅ ។

សម្រាប់សេចក្តីលំអិតនៃ <<យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពី ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥>> មានដូចខាងក្រោម៖

Download full of <<យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពី ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥>>

Leave A Reply

Your email address will not be published.